Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Innoveren doe je samen


Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie komt van het Latijnse woord "innovationem", het werkwoord innoveren komt van "innovare". Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere - sociale - verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.).
Innovatie komt na inventie en is een iteratief proces waarbij alle factoren elkaar, direct of indirect, beïnvloeden. De verspreiding van innovatie wordt innovatiediffusie genoemd.De visionair Leonardo da Vinciwas wellicht een innovator 'avant la lettre' met zijn talloze publicaties, velen zijn geneigd hem als een uitvinder te bestempelen. In de 20e eeuw was techniek en technologie het primaire aandachtgebied van (economische) literatuur over innovatie.
In 1934 stelde de econoom Joseph Alois Schumpeter (8 februari 1883 – 8 januari 1950) zijn 'neue Kombinationen' en 'Creative destruction' aan de orde. Hij maakte onderscheid tussen nieuwe of verbeterde producten, nieuwe productiemethoden, nieuwe markten en nieuwe manieren om bedrijven te organiseren. Creatieve destructie is een proces van voortdurende innovatie, waarbij succesvolle toepassingen van nieuwe technieken de oude vernietigen.

Innovatie is altijd vernieuwing van 'iets concreets': van een product (productinnovatie), van een technologie (technologische innovatie), van een productieproces (procesinnovatie), van een organisatie (organisatie-innovatie), van een markt (marktinnovatie). Er wordt zelfs gesproken over sociale innovaties in (onderdelen van) organisaties respectievelijk de samenleving.

Vier omgevingsfactoren kunnen innovaties stimuleren


1. Overheidsbeleid
Een overheid die eisen oplegt aan producten, of systematisch beleid voert om bestaande normen verder op te voeren, dwingt bedrijven inventief te zijn en met betere producten te komen. Wie niet aan de eisen kan voldoen kan het risico lopen omzet te verliezen. Hoe meer consumenten aanwezig zijn in de markt waar de strenge eisen gelden en hoe kapitaalkrachtiger deze consumenten gemiddeld zijn, des te effectiever werkt zulk beleid. Voor het bedrijf dat wel of als eerste aan de eisen kan voldoen ligt een grote markt open.

2. Concurrentie
Als de concurrent een beter product op de markt zet voor een scherpe prijs, vormt dit een bedreiging voor ondernemers. De dreiging van innovaties door de concurrentie is een sterke stimulans tot innovatie. Bij afwezigheid van concurrentie is de kans groter dan ondernemingen niet of slechts minimaal zullen innoveren.

3. Uitvinders met een goed idee en voldoende commerciële inslag
Uitvinders met een sterke 'drive' om met hun product de wereld beter te maken en er zelf rijker van te worden, werken hard aan een commercieel geloofwaardig concept. Beide zijn nodig om te zorgen dat de uitvinding ook echt een innovatie wordt. Een te sterke technologiefocus zonder goede commercialisatie resulteert in een grotere kans op een niet-succesvolle innovatie.

4. Klanten en partners
Met een open innovatiemodel betrekken organisaties hun (potentiële) klanten en business partners bij het ontwikkelen van producten of diensten. Door met een grote groep mensen nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, zijn organisaties beter in staat hun aanbod af te stemmen op de behoeften van de markt.

Je kunt innovatie bevorderen door:


  Het nemen van het risico van innovatie aantrekkelijker maken voor bedrijven, uitvinders, instellingen
        en organisaties. Dit kan door het mogelijke resultaat in geld aantrekkelijker te maken.

  Het, als overheid, stellen van heldere, strenge eisen aan (consumenten)producten en processen,
        bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid, het energiegebruik, de milieu-effecten, etc. Producten die niet
        aan de eisen voldoen mogen niet worden verkocht.

  Helder en consistent lange termijn-overheidsbeleid, zowel wat betreft (toekomstige) eisen aan producten
        en processen als wat betreft de subsidies om ontwikkeling en invoering daarvan te stimuleren.

  Het 'oplijnen' van de institutionele prikkels voor de deelnemers in het innovatieproces.

  Het ter beschikking stellen van geld voor onderzoek.

  Het verminderen van regels en barrières voor bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld met betrekking tot
        de invoering van nieuwe technologieën.

  Het vormen van clusters waar kennisintensieve organisaties (universiteiten, bedrijven, enzovoort)
        samenwerken.

  Het voeren van een actief beleid door overheidsorganen zelf, om voor innovatieve methodes te kiezen
        in plaats van voor traditionele.

  Het toepassen van beter kennismanagement.

  Het stimuleren van het registreren van octrooien, alhoewel dit punt door de aanhangers van open source
        weer bestreden wordt.

  Het stimuleren van het gebruik van informatie uit octrooien. Op diverse punten in het innovatieproces kan
        een onderzoek in octrooidatabanken veel informatie bieden over reeds ontwikkelde techniek op dat terrein.

  Het ter beschikking stellen van geschikte begeleiding voor bedrijven die wensen te innoveren.

  Het samenbrengen van innoverende bedrijven in lerende netwerken waar ervaringen rond innovatie
        worden uitgewisseld.

  Het visualiseren van innovatie: resultaten tonen aan het grote publiek als stimulans voor nog meer innovatie.


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen


  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar